Integritetspolicy

Som personuppgiftsansvarig har Stockholm Fashion District och organisationen som ansvarar för distriktet, Trade Partners Sweden Service AB (”vi”, “oss”, ”Stockholm Fashion District/Trade Partners Sweden”), ansvar att skydda dina personuppgifter. Vårt mål är att se till att du alltid känner dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar (dvs. samlar in, använder, delar och på annat sätt hanterar) dina personuppgifter. Vi behandlar således dina personuppgifter i enlighet med den vid tillfället gällande lagstiftningen och denna integritetspolicy. Detta samtycke ger Stockholm Fashion District/Trade Partners Sweden rätt att behandla dina personuppgifter som är en nödvändighet för att upprätta kontakt mellan Stockholm Fashion District/Trade Partners Sweden och ditt bolag/din arbetsgivare. Om du inte samtycker till denna behandling av dina personuppgifter kommer därför inte en sådan kontakt mellan ditt bolag/din arbetsgivare och Stockholm Fashion District/Trade Partners Sweden kunna vara möjlig.

1. VILKA ÄR VI?

Stockholm Fashion District är grundat och drivs av:
Association of Trade Partners Sweden, 556097-4387
Postadress: Augustendalsvägen 7, Box 100, SE-131 52 Nacka strand, Sweden
Kontakt: info@tradepartners.se, +46 (0)8-411 00 22

2. VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
• Kommunikation med bolaget som ni representerar.
• Fakturering.
• Marknadsföring av ert bolags medverkan på mässor m m.
• Publicering av kontaktuppgifter på vår hemsida och i vår tidning (se punkt 11).
• Inbjudan till framtida mässor/event.
• Marknadsföring.
• Utskick av utvärderingsenkät för förbättring av vår verksamhet.
• Fastställa, göra gällande, säkerställa eller försvara rättsliga anspråk.*

3. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi behandlar bara personuppgifter för särskilda ändamål, som nämnts ovan under avsnitt 2 och vi behandlar bara personuppgifter som är nödvändiga. Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:
• Namn¤
• Adress* (bolaget)¤
• Telefonnummer¤
• E-mail*¤
• Yrke/anställningsförhållande*¤
• Bolag som du representerar* ¤
• Organisationsnummer(på bolaget)*¤
• Sociala medier(på bolaget)*
• Webbadresser (på bolaget)*
• Land (när det rör sig om internationella bolag)*¤

*Notera att vi enbart tar in uppgifter på bolaget och dess kontaktpersoner, i vissa fall överensstämmer dock uppgifterna från bolaget med en privatpersons personuppgifter, Ex. adress på enskild firma som har sitt kontor på ägarens hemadress.

4. HUR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar vanligtvis din personliga information direkt från dig. Men vi kan också ta emot eller hämta personlig information om dig från andra källor. Det kan vara följande:
a) Allmänna tillgängliga register;
b) Offentliga myndigheter;
c) Din arbetsgivare/kollega.

5. VARFÖR FÅR VI BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?

Vår behandling av dina personuppgifter kräver att vi har en rättslig grund för sådan behandling. Vi behandlar dina personuppgifter i avsnitt 3 ovan, baserat på följande rättsliga grunder:
a) Ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål;
b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingåtts.
c) Behandlingen är nödvändig för vårt eller för en tredje parts berättigade intressen:
i. För marknadsföring och kommunikation.
d) Behandlingen är nödvändig för att följa en rättslig förpliktelse som åvilar oss.
e) Behandlingen är nödvändig för att rättsliga krav ska upprättas, verkställas eller försvaras.

När behandlingen är baserad på ditt samtycke har du rätt att återkalla det samtycket när som helst utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen, som är baserat på samtycket, innan du återkallade det.

6. HUR DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi avslöjar endast information i den utsträckning som vi har en rättslig skyldighet att göra detta eller när vi får ditt samtycke.

Vi kan dela med oss av dina personliga uppgifter med följande:
a) Trade Partners Sweden Service AB
b) Agenturföretagens förbund i Sverige
c) Stockholms Skohus AB
d) Showroom Nacka Strand AB
e) Stockholm Fashion District Nacka Strand AB
f) Internationally United Commercial Agents and Brokers (IUCAB)
g) Offentliga myndigheter och offentliga register
h) Leverantörer och återförsäljare med vilka vi samarbetar och som hjälper vårt företag (d.v.s. så som tjänsteleverantörer, teknisk support och leveranser).

7. NÄR SKICKAR VI DINA PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES?

Vi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/ESS.

8. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer, i enlighet med dataskyddsförordningen art. 5 (1) (e) endast behålla personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka personuppgifterna ifråga erhållits eller vidarebehandlats.

Vi kommer som regel att spara dina personuppgifter under följande tid:

Beskrivning och lagringsperiod
Namn, 1 år efter vår affärsrelation är avslutad
Adress, 1 år efter vår affärsrelation är avslutad
Telefonnummer, 1 år efter vår affärsrelation är avslutad
Email, 1 år efter vår affärsrelation är avslutad
Yrke/anställningsförhållande, 1 år efter vår affärsrelation är avslutad
Bolag som du representerar, 1 år efter vår affärsrelation är avslutad
Organisationsnummer, 1 år efter vår affärsrelation är avslutad
Bolagsnamn, 1 år efter vår affärsrelation är avslutad
Sociala medier, 1 år efter vår affärsrelation är avslutad
Webbadresser, 1 år efter vår affärsrelation är avslutad
Land, 1 år efter vår affärsrelation är avslutad

9. NÄR OCH HUR ANVÄNDER VI AUTOMATISERADE BESLUT?

Vi använder inte automatiserade beslut i Stockholm Fashion District/Trade Partners Sweden.

10. ÄR VISSA AV DINA PERSONUPPGIFTER NÖDVÄNDIGA/OBLIGATORISKA?

I vissa fall krävs det att vi har dina kontaktuppgifter då dessa är nödvändiga för oss för att vi ska kunna möjliggöra vår relation mer er verksamhet. Uppgifter märkt med ¤ under punkten 3 ovan är obligatoriska.

Det är således inte möjligt att ingå i en affärsrelation med oss om du inte vill ge oss dessa uppgifter.

11. PUBLICERING, STOCKHOLMFASHIONDISTRICT.SE / BRAND GUIDE

Vissa av dina personuppgifter kan komma att publiceras på vår digitala plattform och i visst tryckt material som en del i vår affärsrelation mellan det bolag som du representerar och oss. Av naturliga skäl kommer behandling av dina personuppgifter i och med denna publicering inte kunna återkallas. Vi strävar att i första hand publicera uppgifter som ej är hänförliga till en specifik person, utan till bolaget. När detta inte är möjligt eller medför svårigheter kommer personuppgifter på dig som kontaktperson i ditt bolag istället publiceras. De personuppgifter som kan publiceras är:
• Namn
• Telefonnummer
• E-mail
• Bolag som du representerar
• Bilder på dig tagna i samband med aktivitet/event

12. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Du har generellt sett följande rättigheter:
• Du har rätt till tillgång till information ang. behandlingen av dina personuppgifter (artikel 15/ Den registrerades rätt till tillgång)
• Du har rätt att rätta/korrigera felaktiga personuppgifter (artikel 16/ Rätt till rättelse)
• Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre krävs för att uppfylla ändamålet för vilka de har samlats in eller behandlats (artikel 17/ Rätt till radering)
• Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter (Artikel 18/ Rätt till begränsning av behandling)
• I synnerhet har du en ovillkorlig rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring
• Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och begära begränsad behandling av dina personuppgifter (artikel 21/ Rätt att göra invändningar)
• Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Din återkallelse påverkar inte lagenligheten av behandlingen av dina personuppgifter som gjordes innan du återkalla ditt samtycke (Art 7 (3)/Samtycke)
• Du har rätt att erhålla dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläst format (artikel 20/ Rätt till dataportabilitet).Det kan finnas associerade villkor och begränsningar i förhållande till ovanstående rättigheter. Således kanske du inte har rätt till ex. dataöverföring i särskilda fall – beroende på de specifika omständigheterna i behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan alltid lämna in ett klagomål hos Datainspektionen:

Dataskyddsmyndigheten
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
Kontakt: tel: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Dessa förordningar trädde i kraft den 25 maj 2018.